VEILIGHEID

Bij de schietsport staat veiligheid voorop. In het belang van u en medeschutters zijn er daarom gedragsregels en voorschriften opgesteld en elke schutter dient zich hieraan te houden.

Algemene gedragsregels en voorschriften “vuurwapens”.
 • Elk wapen dat ter hand wordt genomen moet als geladen worden beschouwd.
 • Een schiet oefening wordt onder geen voorwaarde aangevangen of voortgezet zonder de aanwezigheid van de baancommandant.
 • De bevelen van de baancommandant dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.
 • Het wapen wordt op de vereniging van en naar het schietpunt uitsluitend ongeladen en zonder patroonhouder vervoerd.
 • Een wapen mag alleen voor onmiddellijk gebruik op het schietpunt ter hand worden genomen.
 • Het laden en ontladen van een wapen geschiedt uitsluitend op het schietpunt. Hierbij draagt de schutter er zorg voor dat de loop altijd loodrecht op de kogelvanger is gericht.
 • Het zich omdraaien op, of het verlaten van het schietpunt met een geladen wapen is ten strengste verboden.
 • Breng de vinger pas aan de trekker wanneer het wapen volledig op het doel is gericht.
 • Bij weigering van het wapen handelt men als volgt:
  • Het wapen blijft op het schietpunt.
  • Waarschuw de baancommandant.
  • Houdt het wapen tenminste 20 seconden gesloten, de loop blijft in de richting van de kogelvanger.
  • Verhelp de storing onder toezicht van of met behulp van de baancommandant.
 • Niet-schutters bevinden zich op een voldoende afstand achter de schutters.
 • Het is verboden schutters op het schietpunt (onnodig) te hinderen.
 • Het demonstreren van een vuurwapen anders dan op het schietpunt is niet toegestaan, hierbij draagt men er zorg voor dat de loop steeds in de richting van de kogelvanger blijft gericht.
 • Het richten met een geladen of ongeladen wapen op enig ander doel dan de schietschijf is ten strengste verboden.
 • Het is verboden met een wapen en/of munitie te schieten waaraan zodanige veranderingen zijn aangebracht dat bij gebruik de veiligheid van de schutter en schutters in gevaar kan worden gebracht.
 • Het ter hand nemen van een wapen zonder toestemming van een schutter of eigenaar is niet toegestaan.
 • Als een wapen voor direct gebruik is geladen en gespannen mag men het wapen nimmer loslaten of neerleggen.
 • Het is niet toegestaan zich zonder gehoorbescherming op de schietbaan te bevinden. 

“Niet geschoten is altijd mis”. . . . . .

 

 

NIEUWSFLITS

  Update Lockdown:

De vereniging tot nadere berichtgeving gesloten.

 

 

-------------------

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Belangrijke mededeling:

                  

Barteam zoekt nog steeds hulp!!

 

De bar is er voor ons!

Maar dat gaat alleen door ons!
Dus Help! 

Lees hier verder

 

 

 

 

 

 

Veiligheid op de Baan

In verband met diverse incidenten heeft het bestuur besloten het dragen van een veiligheidsbril op de baan bij het schieten van "Zwartkruitwapens" verplicht te stellen. Dit natuurlijk in uw eigen belang!  

 

 

 

 

 

de Introductiefilm KNSA

Klik hier