STATUTEN

 

Naam.

Artikel 1  

 • De vereniging draagt de naam: Schietvereniging “Raak de Roos”

 

Zetel en Duur.

Artikel 2  

 • Zij heeft haar zetel in Ouddorp, gemeente Goedereede. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Doel.

Artikel 3

 • lid 1  De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen het schieten met vuur- en luchtdrukwapens als sport te beoefenen, een en ander met inachtneming van de wettelijk daaromtrent gestelde bepalingen en de daaromtrent voor de Koninklijke Landmacht geldende voorschriften.

 • Lid 2  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 1. de aanleg, het inrichten en het onderhouden van schietbanen, zo mogelijk met subsidie van overheidswege en van vrijwillige bijdragen, daaronder begrepen de baten verkregen uit lidmaatschapsbijdragen;
 2. onder deskundige leiding houden van schietoefeningen met vuur- en luchtdrukwapens;
 3. deelname aan schietwedstrijden welke op legale wijze worden gehouden;
 4. geen schietoefeningen of wedstrijden te houden op zondagen en op algemeen erkende christelijke feestdagen. Voor de Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag kan het bestuur ontheffing verlenen met inachtneming van het gestelde voor de zondag.

 

Leden, Juniorleden, Ereleden, Donateurs.

Artikel 4

 • Lid 1  De vereniging kent leden, juniorleden, ereleden en donateurs.

 • Lid 2  Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden en lidmaatschap, zonder toevoeging, geldt zulks zowel voor de gewone leden, de juniorleden, als voor de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

 • Lid 3  Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

 • Lid 4  De leden en donateurs zijn verplicht ervoor te zorgen, dat hun adressen steeds volledig bekend zijn aan het bestuur.

 

Leden.

Artikel 5

 • Lid 1  Lid van de vereniging kan zijn iedere nederlander die meerderjarig is, de grondwettige regeringsvorm aanvaardt en handelsbekwaam is.

 • Lid 2  Uitgesloten van het lidmaatschap van de vereniging zijn zij die van een revolutionaire gezindheid zijn en zij waarvan misbruik van hun opgedane schietervaring is te vrezen.

 • Lid 3  In bijzondere gevallen kunnen, na verkregen toestemming vanwege  de Minister van Defensie, ook niet-nederlanders als gewoon lid worden toegelaten, mits zij meerderjarig en handelsbekwaam zijn, te oordelen naar het op hen toepasselijk recht.

 

Juniorleden.

Artikel 6

 • Personen die twaalfjaar of ouder doch nog niet meerderjarig zijn en die overigens voldoen aan de voor de leden gestelde voorwaarden, kunnen, mits met schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers als junior lid worden toegelaten, zulks met restrictie dat juniorleden die de leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt slechts met luchtwapens mogen schieten.
  Zodra zij de meerderjarigheid hebben bereikt, worden zij van rechtswege lid.
  Juniorleden hebben geen stemrecht.

 

Ereleden.

Artikel 7

 • Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-lid benoemen.
  Ereleden behoeven geen lid van de vereniging te zijn.
  Een ere-lid is vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie, maar heeft overigens dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid.

 

Donateurs.

Artikel 8

 • Lid 1  Donateurs kunnen zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.

 • Lid 2  Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Toelating.

Artikel 9

 • Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.
  Alvorens een beslissing omtrent toelating te nemen zal degene die zich als lid heeft aangemeld gedurende een proeftijd van twaalf maanden als aspirant-lid worden opgenomen. In deze periode heeft hij, afhankelijk van zijn leeftijd, dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, echter met uitzondering van het stemrecht, of een junior-lid.
  Bij niet-toelating tot lid kan de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 10

 • Lid 1  Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 • Lid 2  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
   
 • Lid 3  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 • Lid 4  Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 • Lid 5  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

 • Lid 6  Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

 • Lid 7  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering dan wel op een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie van beroep. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de algemene vergadering dan wel de commissie van beroep waarin zijn beroep wordt behandeld en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.

 • Lid 8  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Rechten donateurs.

Artikel 11  

 • Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

 

Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs.

Artikel 12,

 • lid 1  De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

 • Lid 2  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Verplichtingen.

Artikel 13,

 • Lid 1  De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van bijdragen, die door de algemene vergadering zullen worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

 • Lid 2  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Introducés

Artikel 14,

 • Lid 1  Het bestuur is bevoegd tot introductie van niet-leden;

 • Lid 2  De leden zijn bevoegd, met toestemming van het bestuur en onder eigen verantwoordelijkheid, niet-leden te introduceren;

 • Lid 3  Indien de vereniging een inrichting exploiteert waarvoor een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet is vereist, is het bestuur bevoegd ook geïntroduceerden tot de lokaliteit(en) waarvoor de vergunning geldt, toe te laten, een en ander met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet en van de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend. 

 

Tuchtrechtspraak.

Artikel 15,

 • Lid 1  Voor zover deze bevoegdheid niet aan een door de algemene vergadering daarvoor in het leven geroepen commissie is opgedragen, is het bestuur voorts bevoegd de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping;
  2. schorsing.
 • Lid 2  De algemene vergadering kan een reglement tuchtrechtspraak vaststellen.

 • Lid 3  Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de door de algemene vergadering of in het reglement tuchtrechtspraak aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.

 

Bestuur.

Artikel 16,

 • Lid 1  Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.

 • Lid 2  De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd

 • Lid 3  De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht door tien leden of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 • Lid 4  Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

 • Lid 5  Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

 • Lid 6  Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Einde bestuurslidmaatschap – Periodiek lidmaatschap – Schorsing.

Artikel 17,

 • Lid 1  Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 • Lid 2  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 • Lid 3  Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. door bedanken.

 

Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 18,

 • Lid 1  De voorzitter wordt door de algemene vergadering uit de leden gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor elk van zijn leden uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
  De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet met elkaar worden verenigd doch overigens kan een bestuurslid meer dan één functie vervielen. 
  De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

 • Lid 2  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgestel en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend

 • Lid 3  Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit verlangen.

 • Lid 4  Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

 • Lid 5  Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 4 van dit artikel, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

 • Lid 6  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 • Lid 7  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven 

 

Bestuurstaak – Vertegenwoordiging.

Artikel 19,

 • Lid 1  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

 • Lid 2  Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.

 • Lid 3  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
  Commissieleden hebben zitting gedurende een periode van een jaar.

 • Lid 4  Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 • Lid 5  Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, welke een bedrag of waarde, als door de algemene vergadering vastgesteld, te boven gaan.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 • Lid 6  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter te zamen met de secretaris of te zamen met de penningmeester casu quo hun plaatsvervangers.
  Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Jaarverslag – Rekening en verantwoording – Kascommissie.

Artikel 20,

 • Lid 1  Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

 • Lid 2  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 • Lid 3  Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 • Lid 4  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 • Lid 5  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

 • Lid 6  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 • Lid 7  Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

 • Lid 8  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

 

Algemene vergaderingen.

Artikel 21,

 • Lid 1  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 • Lid 2  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering –de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. bespreking van de notulen van de vorige vergadering;
  2. jaarverslag van de secretaris;
  3. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 20 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  4. de benoeming van de in artikel 20 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  5. vaststellen van de contributies;
  6. vaststellen van de begroting;
  7. voorziening in eventuele vacatures;
  8. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
  9. rondvraag.
 • Lid 3  Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

 • Lid 4  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het volgende artikel of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 22,

 • Lid 1  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, na dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

 • Lid 2  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 26.

 

Toegang en stemrecht.

Artikel 23,

 • Lid 1  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

 • Lid 2  Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter.

 • Lid 3  Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
  Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een adviserende stem.

 • Lid 4  Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 24,

 • Lid 1  Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 • Lid 2  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 • Lid 3  Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

 • Lid 4  Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter:
 1. blanco zijn;
 2. onleesbaar zijn;
 3. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 4. de naam van een persoon bevatten die niet kandidaat is gesteld;
 5. voor elke verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten.
 • Lid 5  Indien bij een verkiezing van een personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
  Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie  van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 • Lid 6  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

 • Lid 7  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 • Lid 8  Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 • Lid 9  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen- dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Voorzitterschap – Notulen.

Artikel 25,

 • Lid 1  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.
  Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 • Lid 2  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
  De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Statutenwijziging.

Artikel 26,

 • Lid 1  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.

 • Lid 2  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

 • Lid 3  Een besluit tot statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Ontbinding en Vereffening.

Artikel 27,

 • Lid 1  De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering

 • Lid 2  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

 • Lid 3  Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

 • Lid 4  Een eventueel batig saldo en eigendommen zullen vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 • Lid 5  Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden in liquidatie”. 


Reglementen.

Artikel 28,

 • Lid 1  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen, waarin taken en bevoegdheden nader kunnen worden geregeld, vaststellen en wijzigen.

 • Lid 2  Het bestuur kan een schiet- en een wedstrijdreglement vaststellen en wijzigen.

 • Lid 3  De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten noch met elkaar.

 

NIEUWSFLITS

  Update Lockdown:

De vereniging tot nadere berichtgeving gesloten.

 

 

-------------------

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Belangrijke mededeling:

                  

Barteam zoekt nog steeds hulp!!

 

De bar is er voor ons!

Maar dat gaat alleen door ons!
Dus Help! 

Lees hier verder

 

 

 

 

 

 

Veiligheid op de Baan

In verband met diverse incidenten heeft het bestuur besloten het dragen van een veiligheidsbril op de baan bij het schieten van "Zwartkruitwapens" verplicht te stellen. Dit natuurlijk in uw eigen belang!  

 

 

 

 

 

de Introductiefilm KNSA

Klik hier