HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 • Artikel  1  Het bestuur

  Het bestuur wordt, met inachtneming van het bepaalde bij de art. 16 t/m 18 lid 1 van de Statuten, gekozen door de leden.
  Het bestuur is, overeenkomstig het bepaalde bij art. 19 lid 6 van die Statuten, belast met de dagelijkse leiding, doch draagt deze leiding over aan het dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
  De bestuursleden hebben normaal stemrecht.
   
 • Artikel  2  De voorzitter

  De voorzitter is belast met de leiding van het dagelijks, het gehele bestuur en van alle bestuurs- en andere vergaderingen.

 • Artikel  3  De secretaris

  De secretaris is belast met de gehele administratie van de vereniging en verzorgt, zonodig na overleg met de andere leden van het bestuur of, in voorkomende gevallen na goedkeuring van de algemene vergadering, de ingekomen stukken, de administratie van Raak de Roos betreffende.
  Hij/zij verzorgt de notulen van alle vergaderingen van de vereniging, stelt het jaarverslag op en draagt zorg voor het publiceren van de daarvoor in aanmerking komende officiële mededelingen. Tijdens de vergaderingen maakt hij de inhoud bekend van alle daarvoor in aanmerking komende ingekomen en uitgaande stukken.

 • Artikel  4  De penningmeester

  De penningmeester is belast met het financiële beheer der vereniging. Jaarlijks, voor 1 januari, maakt hij een begroting voor het komende jaar. Hij dient die begroting in op de jaarlijkse algemene ledenvergadering waar hij dan tevens rekening en verantwoording aflegt over zijn financieel beheer. Minstens tweemaal per jaar legt hij rekening en verantwoording af over zijn financieel beleid tegenover het bestuur der vereniging.

  Hij draagt zorg voor een nauwkeurige ledenadministratie en administratie van ereleden en donateurs. De penningmeester draagt er zorg voor dat de contributie van de leden, de bijdragen van de donateurs en andere baten op de juiste wijze en tijdig worden geïnd. Hij is belast met de uitbetalingen voor aan de vereniging geleverde goederen, voor ten behoeve van de vereniging gedane werkzaamheden en draagt zorg dat de schulden tijdig worden betaald. Voor uitgaven ten behoeve van kapitaalgoederen, voor het doen van leningen enz. heeft hij machtiging nodig van het gehele bestuur of, in bijzondere gevallen van de algemene vergadering.
  Hij verhoogt geen contributies of toelagen zonder dat het bestuur en/of de algemene vergadering hem hiertoe hebben gemachtigd.

 • Artikel  5  De wedstrijdleider

  De wedstrijdleider is belast met de organisatie van uit- en thuiswedstrijden. Hij draagt zorg voor het bijhouden van scorelijsten en zorgt jaarlijks voor de verenigings klasse-indeling van de schutters. De verenigings klasse-indeling geschiedt aan de hand van de wekelijks geschoten, door of vanwege het bestuur gewaarmerkte schijven. De wedstrijdleider kan assistentie vragen van schutters van verschillende wapengroepen. Een lijst vermeldende de namen van die assistenten en de dagen waarop zij assistentie zullen verlenen, wordt in het clublokaal opgehangen. Bij verschil van mening tussen de wedstrijdleiding en een schutter of de schutters, wordt door of vanwege het bestuur beslist.

  De wedstrijdleider wordt door het voltallige bestuur gekozen.

 • Artikel  6  De leden

  Het lidmaatschap als gewoon lid wordt verkregen door aanmelding bij het bestuur of bij de secretaris, onder vermelding van de juiste geslachts- en voornaam(en), geboortedatum, beroep en woonplaats, benevens inlevering van 2 goedgelijkende pasfoto’s van het adspirant lid.

  Gedurende minstens vier achtereenvolgende weken wordt de naam van het adspirant-lid met een pasfoto op het publicatiebord, aanwezig in het clubgebouw, bekend gemaakt.
  Bezwaren tegen een lidmaatschap kunnen binnen vier weken na die publicatie schriftelijk, door de opponent ondertekend, bij de secretaris worden ingediend. De ingediende bezwaren moeten met redenen zijn omkleed. Een nieuw aangenomen lid wordt gedurende één jaar als adspirant-lid ingeschreven. Als dat adspirant-lid in dat proefjaar zich heeft gedragen als een goed lid betaamt, wordt hij/zij als lid ingeschreven. De contributie wordt voor een kalenderjaar berekend. Leden, die na 1 juli lid zijn geworden betalen over het jaar waarin zij lid werden, halve contributie. Degenen die voor 1 juli als lid worden ingeschreven, betalen contributie over het gehele kalenderjaar.
  Een nieuw lid dat wordt ingeschreven betaalt een vastgesteld inschrijfgeld en is verplicht een exemplaar van de Statuten en van de Reglementen aan te schaffen.
  Bij verlies of diefstal wordt een nieuw exemplaar verstrekt tegen kostprijs.
  De inschrijfgelden en de kosten van één exemplaar van de Statuten en van de Reglementen worden gelijktijdig met het innen van de eerste contributie verrekend.

 • Artikel  7  Donateurs

  Donateurs zijn zij die, overeenkomstig het gestelde in art. 8 van de Statuten betreffende het verkrijgen van het donateursschap, de vereniging met een bedrag steunen, hetwelk jaarlijks door het bestuur vastgesteld wordt.

  Donateurs zijn gerechtigd tot het betreden van de gebouwen en de terreinen welke in beheer of eigendom van de vereniging zijn.
  Schietbanen betreden zij slechts met toestemming van de baancommandant en, indien deze niet aanwezig is, met toestemming of in het bijzijn van één der bestuursleden.
  Donateurs hebben geen toegang tot enige vergadering, uitgeschreven t.b.v. de vereniging. Zij moeten wel voldoen aan de voor de leden vastgestelde bepalingen met betrekking tot het lidmaatschap, gesteld in de art. 5, 8, 9 eerste volzin, 11, 12 en 13 van de Statuten. Donateurs hebben, ten opzichte van de vereniging, geen stemrecht.

 • Artikel 8  Ereleden
  Om tot erelid te worden benoemd moet men zich, jegens de vereniging, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

  Een erelid wordt als zodanig door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, benoemd. Ereleden behoeven geen gewoon lid van de vereniging te zijn, hebben wel dezelfde rechten en plichten als gewone leden, doch betalen geen contributie.

 • Artikel  9  Aanschaffing vuurwapens en munitie door de leden
  Voor het bij zich hebben of het voorhanden hebben van vuurwapens is een bijzonder verlof, verleend door het Hoofd van de plaatselijke Politie, vereist.

  Het bestuur van Raak de Roos verleent medewerking aan haar leden voor het verkrijgen van een bijzonder verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, onder de volgende voorwaarden:
  1. aanvrager moet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt;
  2. aanvrager moet minstens één jaar als adspirantlid of als gewoon lid van de schietvereniging Raak de Roos staan ingeschreven;
  3. aanvrager moet in het laatste jaar van zijn/haar lidmaatschap de schietoefeningen regelmatig hebben verricht, en wel twaalf maal per jaar, conform het gestelde in de Vuurwapenwet;
  4. aanvrager moet overigens een goed lid en een evenwichtig persoon zijn.
 • Artikel 10  Verlies van bijzonder verlof (intrekken)

  Het bestuur van de vereniging zal aan het Hoofd van de plaatselijk Politie adviseren om van een bij name genoemd lid het verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen in te trekken als dat lid:
 1. de geplande oefeningen niet regelmatig, tenzij buiten zijn/haar schuld, bijwoont;
 2. zich als lid laat uitschrijven of vanwege de vereniging als lid wordt uitgeschreven;
 3. als lid van de vereniging door het bestuur wordt geroyeerd;
 4. in strijd handelt met de belangen van de vereniging waaronder mede wordt begrepen het misbruik maken van het voorhanden hebben van een vuurwapen. 
 • Artikel 11  Jeugdleden

  Een jeugdlid is een ingeschreven lid dat de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.

  Met uitzondering van stemrecht op een door de vereniging uitgeschreven vergadering, hebben jeugdleden dezelfde rechten als andere leden. Jeugdleden betalen slechts de helft van de contributie welke voor de gewone leden is vastgesteld.
  Bereiken jeugdleden voor 1 juli de leeftijd van achttien jaren dan betalen zij het gehele jaar de volle ledencontributie.
  Bereiken zij na 1 juli de leeftijd van achttien jaren dan betalen zij het gehele lopende jaar de contributie die voor jeugdleden is vastgesteld.

 • Artikel 12  Stemmen

  Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.

  Bij staken van stemmen over zaken wordt geacht het voorstel te zijn verworpen. De art. 23 lid 3 en 4 en 24 van de Statuten worden in acht genomen.

 • Artikel 13  Slotbepalingen

  Alle leden worden geacht de inhoud van de Statuten en de Reglementen van de vereniging te kennen.

 

NIEUWSFLITS

  Update Lockdown:

De vereniging tot nadere berichtgeving gesloten.

 

 

-------------------

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Belangrijke mededeling:

                  

Barteam zoekt nog steeds hulp!!

 

De bar is er voor ons!

Maar dat gaat alleen door ons!
Dus Help! 

Lees hier verder

 

 

 

 

 

 

Veiligheid op de Baan

In verband met diverse incidenten heeft het bestuur besloten het dragen van een veiligheidsbril op de baan bij het schieten van "Zwartkruitwapens" verplicht te stellen. Dit natuurlijk in uw eigen belang!  

 

 

 

 

 

de Introductiefilm KNSA

Klik hier